Hinh1 Hinh2 Hinh3 Hinh4

 • Phiếu kết quả thử nghiệm

  TEST REPORT

  - Ngày thử nghiệm: Từ 08/02/2023 đến 18/02/2023

  - Nơi thử nghiệm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ

  - Tên mẫu và ký hiệu: Khí thải 1 (Ống khói nồi hơi gas LPG số 1), Khí thải 2 (Ống khói nồi hơi gas LPG số 2), Không khí 1 (Khu vực tiếp nhận nguyên liệu - K1), Không khí 2 (Khu vực sản xuất - K2 - Su), Không khí 3 (Khu vực sản xuất - K3 - Ebifry)


 • Phiếu kết quả thử nghiệm

  TEST REPORT

  - Ngày thử nghiệm: Từ 20/06/2023 đến 28/06/2023

  - Nơi thử nghiệm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ

  - Tên mẫu và ký hiệu: Không khí 1 (Khu vực tiếp nhận nguyên liệu - K1), Không khí 2 (Khu vực sản xuất - K2 - Su), Không khí 3 (Khu vực sản xuất - K3 - Ebifry) ,Khí thải 1 (Ống khói nồi hơi gas LPG số 1), Khí thải 2 (Ống khói nồi hơi gas LPG số 2)

 • Phiếu kết quả thử nghiệm

  TEST REPORT

  - Ngày thử nghiệm: Từ 17/08/2023 đến 03/09/2023

  - Nơi thử nghiệm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ

  - Tên mẫu và ký hiệu: Không khí 1 (Khu vực tiếp nhận nguyên liệu - K1), Không khí 2 (Khu vực sản xuất - K2 - Su), Không khí 3 (Khu vực sản xuất - K3 - Ebifry) ,Khí thải 1 (Ống khói nồi hơi gas LPG số 1), Khí thải 2 (Ống khói nồi hơi gas LPG số 2)